You are currently viewing انواع قید حالت در زبان انگلیسی
انواع قید حالت در زبان انگلیسی

انواع قید حالت در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، قید حالت (Adverb of manner) بیانگر شیوه‌ی انجام یک کار یا رفتار فرد یا شیء است. در ادامه، نمونه‌هایی از قیدهای حالت در زبان انگلیسی آمده است:

Carefully (با دقت)

Quickly (سریعاً)

Happily (شادانه)

Quietly (به آرامی)

Slowly (آهسته)

Loudly (با صدای بلند)

Angrily (با خشم)

Gracefully (با زیبایی)

Politely (با ادب)

Roughly (با خشونت)

به علاوه، بسیاری از صفت‌ها را می‌توان با اضافه کردن پسوند “-ly” به قید حالت تبدیل کرد. به عنوان مثال، “quick” به معنی سریع را می‌توان به “quickly” به معنی به سرعت تبدیل کرد. اما باید توجه داشت که نه همه‌ی صفت‌ها را می‌توان به قید حالت تبدیل کرد و نه همه‌ی قیدهای حالت پسوند “-ly” دارند.

در اینجا تعدادی از قیدهای حالت را بررسی کردیم، اما باید توجه داشت که تعداد قیدهای حالت بسیار زیاد است و بهتر است که با استفاده از منابع دیگری، مثل دیکشنری‌های آنلاین، برای اطلاعات بیشتر به دنبال آنها بگردید.

قید زبان انگلیسی

قید (Adverb) در زبان انگلیسی، کلماتی هستند که به صورت مستقل یا با حروف اضافه به اسم یا فعل و گاهی به صورت پیشوند و پسوند برای بیان اطلاعاتی از قبیل زمان، مکان، شیوه، مقدار و فرکانس عمل در جمله به کار می‌روند.

به عنوان مثال، در جمله “She speaks English fluently”، قید “fluently” برای بیان شیوه‌ی گفتارِ “او” به کار رفته است. همچنین، در جمله “I always go to bed early”، قید “always” برای بیان فرکانسِ عملِ “رفتن به خواب” به کار رفته است.

قیدها می‌توانند به صورت تکی در جمله به کار روند، مثل “slowly” در جمله “He walks slowly”، یا همراه با حروف اضافه، مثل “by accident” در جمله “I broke the vase by accident”، یا با فعل در زمان گذشته، مثل “yesterday” در جمله “I saw him yesterday”.

تعداد قیدهای موجود در زبان انگلیسی بسیار زیاد است و شامل انواع مختلفی از جمله قیدهای زمان، مکان، شیوه، میزان و فرکانس عمل هستند. برای بهبود مهارت‌های زبانی خود، بهتر است با یادگیری تفاوت‌های قیدها و مکان‌های استفاده آنها در جمله، از جمله ساختار و ترکیب قیدها با حروف اضافه، آشنا شوید.