You are currently viewing افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می‌شوند.

افعال با قاعده: افعال با قاعده از نظر تغییر شکل در زمان‌های مختلف، قواعد خاصی دارند. برای تبدیل یک فعل با قاعده به گذشته ساده، فقط کافی است به انتهای فعل حرف “d” یا “ed” اضافه کنید. برای مثال:

Work (کار کردن) – Worked (کار کرد)

Play (بازی کردن) – Played (بازی کرد)

Study (مطالعه کردن) – Studied (مطالعه کرد)

افعال بی قاعده: افعال بی قاعده در زمان‌های مختلف، بدون تغییر شکل باقی می‌مانند. ترکیب فعل با کلمات دیگر در زمان حال ساده و سایر زمان‌ها، به شکل مشخصی صورت می‌گیرد. برای مثال:

Be (بودن) – am/is/are (حال ساده) – was/were (گذشته ساده)

Have (داشتن) – have/has (حال ساده) – had (گذشته ساده)

Do (انجام دادن) – do/does (حال ساده) – did (گذشته ساده)