You are currently viewing انواع زمان گذشته در انگلیسی
انواع زمان گذشته در انگلیسی

انواع زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در زبان انگلیسی

زمان گذشته در زبان انگلیسی به افعالی اشاره دارد که در گذشته و در زمانی قبل از حال اتفاق افتاده‌اند. در زمان گذشته، افعال به دو صورت ساده و پیوسته (continuous) می‌توانند بیان شوند. صفت‌هایی که به گذشته اشاره دارند نیز با افزودن پسوند “-ed” به انتهای آن‌ها تشکیل می‌شوند. به عنوان مثال، “walk” به معنی “قدم زدن”، “walked” به معنی “قدم زدن در گذشته” تشکیل می‌شود.

به طور کلی، فرمول‌های زیر برای تشکیل زمان گذشته در انگلیسی به کار می‌روند:

فعل ساده: فعل + ed

فعل پیوسته: فعل “to be” در زمان گذشته + فعل به صورت ing

برای مثال:

فعل ساده: I walked to the store. (من به فروشگاه رفتم.)

فعل پیوسته: They were playing tennis when it started raining. (آن‌ها در حال بازی تنیس بودند وقتی باران شروع شد.)

انواع زمان گذشته در انگلیسی

گذشته ساده در زبان انگلیسی

گذشته ساده یا Past Simple در زبان انگلیسی به صورتی تشکیل می‌شود که فعل اصلی به صورت ساده به کار می‌رود. این زمان برای بیان اتفاقات و عمل‌هایی که در گذشته انجام شده‌اند و به شکل خاصی تمام شده‌اند، به کار می‌رود.

در صورتی که فعل در زمان گذشته به شکل مثبت باشد، پسوند “ed” به آن اضافه می‌شود. در بعضی از صورت‌ها، پسوند “d” نیز به فعل اضافه می‌شود. برای افعال نامنظم، شکل گذشته آن‌ها باید به‌صورت جداگانه یادگرفته شود.

برای تشکیل جمله در گذشته ساده، فاعل را در زمان گذشته و پس از آن فعل را در شکل ساده می‌آوریم. به عنوان مثال:

من دیروز به کتابخانه رفتم. (I went to the library yesterday)

او چایی را نوشید. (He drank tea)

لیستی از برخی از فعل‌های متداول در گذشته ساده به شکل سوالی و منفی:

فعل ساده

منفی

سوالی

play

didn’t play / did not play

Did you play?

go didn’t go / did not go

Did she go?

have didn’t have / did not have

Did they have?

work didn’t work / did not work

Did he work?

eat didn’t eat / did not eat

Did you eat breakfast?

study didn’t study / did not study

Did she study for the exam?

می‌توانید با تمرین و تمرکز بیشتر، دایره واژگان خود را در زمینه گذشته ساده گسترش دهید.