You are currently viewing انواع زمان آینده در زبان انگلیسی

انواع زمان آینده در زبان انگلیسی

زمان آینده در زبان انگلیسی

زمان آینده در زبان انگلیسی شامل چندین زمان است که هر کدام برای بیان زمانی مختلف استفاده می‌شوند. این زمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1- آینده ساده (Simple Future): این زمان برای بیان عملی استفاده می‌شود که در آینده انجام می‌شود و از فعل کمکی “will” یا “shall” به همراه فعل اصلی به شکل ساده استفاده می‌شود، مثلا: “I will study English tomorrow.”

2- آینده استمراری (Future Continuous): این زمان برای بیان یک عمل که در زمان آینده در حال انجام خواهد بود استفاده می‌شود و از فعل کمکی “will be” به همراه فعل با “-ing” به شکل استمراری استفاده می‌شود، مثلا: “I will be studying English at 8 PM tomorrow.”

3- آینده کامل (Future Perfect): این زمان برای بیان یک عمل که در زمان آینده قبل از یک زمان دیگر تمام می‌شود استفاده می‌شود و از فعل کمکی “will have” به همراه فعل ساده به شکل کامل استفاده می‌شود، مثلا: “I will have studied English for 3 years by the end of this year.”

4- آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous): این زمان برای بیان یک عملی استفاده می‌شود که در آینده قبل از یک زمان دیگر شروع شده و تا آن زمان ادامه داشته باشد، و از فعل کمکی “will have been” به همراه فعل با “-ing” به شکل کامل استفاده می‌شود، مثلا: “I will have been studying English for 3 hours by the time you arrive.”

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی برای بیان یک عملی که در زمان آینده در حال انجام خواهد بود استفاده می‌شود. این زمان با استفاده از فعل کمکی “will” یا “shall” به همراه فعل “be” به شکل استمراری به‌صورت زیر ساخته می‌شود:

Subject + will/shall + be + verb+ing

برای مثال:

I will be studying English at this time tomorrow.

They will be traveling to Europe next week.

She will be working on her project all day tomorrow.

همچنین می‌توان از زمان آینده استمراری برای بیان یک عملی که در آینده در حال انجام خواهد بود و در طول آن با عمل دیگری درگیر خواهد بود، استفاده کرد. به‌عنوان مثال:

I will be studying English while my friend is watching a movie.

They will be traveling to Europe while their friends are attending a wedding in Australia.

در واقع زمان آینده استمراری برای بیان عملی به‌صورت پیوسته در آینده استفاده می‌شود که نشان می‌دهد این عمل در حال ادامه دارد و تا آینده ادامه خواهد داشت.

زمان آینده ساده در بان انگلیسی

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی برای بیان عملی که در آینده خواهد اتفاق افتاد، استفاده می‌شود. این زمان با استفاده از فعل کمکی “will” یا “shall” به شکل ساده به همراه فعل اصلی ساخته می‌شود. فرمول ساده زمان آینده به صورت زیر است:

Subject + will/shall + verb

برای مثال:

I will call you later.

She will travel to Japan next month.

They will finish their project by next week.

همچنین، می‌توان از زمان آینده ساده برای بیان یک تصمیم نیز استفاده کرد، به عنوان مثال:

I will study English every day.

They will start their own business next year.

در کل، زمان آینده ساده برای بیان عملی که در آینده قطعی خواهد اتفاق افتاد، به‌صورت ساده و قطعی استفاده می‌شود.

آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی با استفاده از “will have been + ing form of verb” ساخته می‌شود. این زمان بیانگر فعالیتی است که در آینده تا زمانی خاصی که مشخص شده ادامه دارد.

برای مثال:

By this time next year, I will have been working for this company for 5 years. (تا این زمان سال آینده، من برای ۵ سال در این شرکت کار کرده‌ام.)
They will have been living in Paris for 10 years next month. (آنها در ماه بعد برای ۱۰ سال در پاریس زندگی کرده خواهند بود.)
By the time you arrive, we will have been waiting for an hour. (تا زمانی که شما برسید، ما برای یک ساعت منتظر خواهیم بود.)
در کل، آینده کامل استمراری برای بیان فعالیتی استفاده می‌شود که در آینده شروع می‌شود و تا زمانی خاصی ادامه دارد.